Visual

Kwaliteit

In feite vinden wij dat kwaliteitszorg inhoudt: ‘doen wat je belooft’. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op.

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Daarnaast moeten scholen vanuit de Wet op het onderwijstoezicht en vanuit de Wet op de expertisecentra zorgdragen voor kwaliteit. De Witte Vogel beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. We voldoen aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitszorgsystemen

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van twee systemen. Dat zijn het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en het WMK-systeem (Werken met Kwaliteitskaarten). Regelmatig plannen en controleren we onze resultaten en stellen waar nodig het beleid bij: plan, do, check, act. Het WMK is een meer inhoudelijk systeem dat ingaat op bijvoorbeeld pedagogisch klimaat of onderwijsaanbod. De systemen helpen ons continu te leren en te verbeteren.

School- en groepsplan

Eenmaal in de vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode. Hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient en de leerroutes richting geven.

Basis voor ons beleid

Het schoolplan is de kapstok waaraan de handboeken hangen, met daarin ons beleid op verschillende gebieden, zoals het Handboek Veiligheid. De beleidsvoornemens uit het schoolplan staan beschreven in het centrumontwikkelplan. Grote onderwerpen werken we uit in projectplannen.

Kwaliteitsagenda

In de kwaliteitsagenda beschrijven we de onderwerpen die we in de beleidsperiode moeten actualiseren. Het centrumontwikkelplan en de kwaliteitsagenda vormen de bronnen voor het jaarlijks in het najaar op te stellen jaarplan. In het jaarverslag beschrijven we welke plannen zijn gerealiseerd en tegen welke kosten. De jaarrekening is onderdeel van het jaarverslag.

Onder Documenten vindt u het schoolplan.