Visual

Aanmelden

Ouders/verzorgers die hun kind graag onderwijs willen laten volgen op De Witte Vogel kunnen contact opnemen met de teamleider of intern begeleider van de betreffende afdeling. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer: T (070) 388 88 50). U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We heten u van harte welkom!

Lees meer »

Afmelden / Ziek melden

Het is voor de groepsleiding en therapeuten van belang dat ze tijdig weten dat een leerling niet aanwezig is. Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, verzoeken wij u dit vóór 8.45 uur telefonisch te melden. Vergeet niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft.

Lees meer »

Ouderbijdrage

Om schoolactiviteiten te bekostigen die de overheid niet vergoedt, vragen we ouders/vrijwilligers een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan organiseren wij feesten en activiteiten. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een verzoek om deze bijdrage te voldoen. Nadere informatie in de schoolgids (hoofdstuk 8).

Schoolgids »

Samen met de bus

Veel klasgenoten komen met de bus. Het is meestal gezellig en ik vind het fijn als ik veilig op school kom.

Oudercontact

Ouders en groepsleiding werken intensief samen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, is oudercontact belangrijk om er zeker van te zijn dat het kind het goed maakt.

Lees meer »

Leerlingenvervoer

Vergeet niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft. En meld hem ook wanneer hij uw kind weer wél moet ophalen. Dat voorkomt onnodig wachten. Soms gebeurt het dat leerlingen op school ziek worden. Wij nemen dan contact op met thuis om af te spreken of de leerling naar huis kan.

Lees meer »

Klachten

Van klachten kun je leren. Dat geldt overal en ook op Tyltylcentrum De Witte Vogel. Onze professionals bieden een veilige en verantwoorde leeromgeving. Dat neemt niet weg dat we met mensen werken. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Wij nemen iedere uiting van onvrede serieus. Bespreek een klacht altijd eerst met de direct betrokkene.

Lees verder »

Social Schools

Via Social Schools kunnen mijn vader en moeder lezen wat we in de klas doen. Dat is leuk.

Praat met ons mee

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Voor een goede vertegenwoordiging zitten drie medewerkers en drie ouders in de raad. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig de ontwikkelingen op school met teamleiders en college van bestuur.

Lees meer »

Ouders van De Witte Vogel

De stichting Ouders van De Witte Vogel heeft als doel het welzijn van onze leerlingen te bevorderen. Dat doet zij door middelen te werven die bijdragen aan het plezier van de kinderen, zoals een klim- en klauterruimte. Het gaat om materialen die niet onder de reguliere vergoedingenstroom vallen, maar wel heel fijn zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Lees meer »

Digitale nieuwsbrief

‘Samen beter, beter samen’ geldt zeker voor het contact met de ouders van onze leerlingen. Daarom krijgen zij regelmatig een Oudernieuwsbrief via ons digitale platform Social Schools. Mocht u deze niet ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn, stuur dan een e-mail naar info@wittevogel.nl, dan kunnen we u toevoegen aan de mailinglijst.

Social Schools »