Visual

Aanmelding en toelating

Na een kennismakingsgesprek en rondleiding bespreken we of aanmelden op onze school mogelijk is. We bekijken samen of uw kind voldoet aan de eisen voor het speciaal onderwijs.

Is dat het geval? Dan vraagt de school in samenwerking met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd wanneer een leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal onderwijs.

Aanmeldingsformulier

Na de rondleiding en als we verwachten dat inschrijving mogelijk is, vragen we ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier in te vullen.

Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder De Witte Vogel, de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.

Toelaatbaarheidsverklaring

Het samenwerkingsverband besluit dan of een plaatsing op onze school gerechtvaardigd is en geeft een TLV af voor een bepaalde tijd. Bij de start op het vso moet opnieuw een TLV worden aangevraagd. Zit uw kind reeds  op een andere school en wilt u uw kind overplaatsen, dan vraagt deze school de TLV aan in overleg met ons.

Organisatie van onze ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Meer informatie

Wilt u uw kind onderwijs laten volgen op De Witte Vogel? Neem contact op met de intern begeleider van de betreffende afdeling (so of vso): tel (070) 388 88 50).