Visual

Medewerkers

Onze groepsteams zijn gedreven professionals, die continu werken aan verbetering van de kwaliteit in het belang van het kind. De nauwe samenwerking tussen de collega’s van onderwijs, ondersteuning en revalidatie zorgt dat we samen rond de leerling staan.

Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie. Ook leidt het tot tevredenheid en motivatie van medewerkers, is uit veel onderzoek gebleken. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten. De rol van leidinggevenden en directie is vooral voorwaardenscheppend. Het stafbureau ondersteunt in zaken als human resources, ICT, kwaliteit en veiligheid.

Management

Sectordirecteur

Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so

Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl

Afdelingsdirecteur vso

Fleur Klaver: fklaver@wittevogel.nl

Zorgmanager kdc/so/vso Basalt

Marjolijn van Werkhoven: m.vanwerkhoven@basaltrevalidatie.nl

Zorgmanager kdc Middin

Wilma de Groot: w.de.groot@middin.nl

Leerlingenzorg

Intern begeleider

Anne Bekking (so)
Hilma v.d. Berg (vso)
Charlotte Gelauff (so)

Zorgcoördinator

Melissa van der Heijden

Leerkracht arbeidstoeleiding/stage

Daniëlla Gorissen

Revalidatieartsen

Lies van Overbeeke
Esther Calame (Physician Assistant Kinderrevalidatie)

Vertrouwenspersonen intern

Sanne Vogel
Elise van Nieuwpoort

Vertrouwenspersoon extern

Renate Uddin

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Mariëlle van den Berg
Paul Doth
Paul Benner

Personeelsgeleding

Ellen Hilker
Paula Mourits
Danielle van Wensveen

GMR Resonans

De GMR is samengesteld uit medewerkers van de verschillende scholen. Het overzicht van de GMR-leden vindt u op de website van Resonans.