Visual

Wet- en regelgeving

Navigeren in de Nederlandse wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig. Hieronder staat een aantal wetten en regelingen waar ouders van kinderen met een zorgbehoefte gebruik van kunnen maken. Vraag bij uw gemeente na op welke manier u de zorg kunt aanvragen die u nodig heeft.

Wet langdurige zorg (WlZ)

Kwetsbare mensen/ kinderen die blijvend 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding nodig hebben, vallen onder de Wlz. Mensen met een Wlz-indicatie hebben recht op een (woon)plek in een instelling. Zij kunnen er ook voor kiezen om die zorg thuis te krijgen. Dat kan met Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoons Gebonden Budget (PGB). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Jeugdwet

De gemeente voert de Jeugdwet uit. Het gaat om alle hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot achttien jaar. Hierbij is de gemeente o.a. verantwoordelijk voor:

  • Begeleiding individueel
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf
  • Hulp en ondersteuning bij opvoedproblemen

Zorgverzekeringswet

De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor alle Nederlandse gezinnen. De huisarts en de volgende medische zorg vallen onder de Zvw en kunnen worden aangevraagd bij uw zorgverzekering:

  • Persoonlijke verpleging en verzorging thuis
  • Wijkverpleegkundige

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • hulpmiddelen
  • hulp bij het huishouden
  • vervoer
  • woningaanpassingen

Twee keer kinderbijslag

Thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben kunnen twee keer kinderbijslag krijgen. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u lezen op de site van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.