Visual

Medewerkers

Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie. Ook leidt het tot tevredenheid en motivatie van medewerkers, is uit veel onderzoek gebleken. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten. De rol van leidinggevenden en directie is vooral voorwaardenscheppend. Het stafbureau ondersteunt in zaken als human resources, ICT, kwaliteit en veiligheid.

Management

Sectordirecteur:
Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so:
Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl

Afdelingsdirecteur vso:
Fleur Klaver: fklaver@wittevogel.nl

Zorgmanager kdc/so/vso Basalt:
Marjolijn van Werkhoven: m.vanwerkhoven@basaltrevalidatie.nl

Zorgmanager kdc Middin:
Wilma de Groot: w.de.groot@middin.nl

Leerlingenzorg

Intern begeleider:
Anne Bekking
Hilma v.d. Berg
Charlotte Gelauff

Zorgcoördinator so/vso:
Melissa van der Heijden

LC-leerkracht arbeidstoeleiding/stage:
Daniëlla Gorissen

Revalidatiearts:
Lies van Overbeeke
Esther Calame (Physician Assistant Kinderrevalidatie)

Vertrouwenspersoon intern:
Elise van Nieuwpoort
Sanne Vogel

Vertrouwenspersoon extern:
Renate Uddin

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:
Mariëlle van den Berg
Paul Doth
Paul Benner

Personeelsgeleding:
Ellen Hilker
Paula Mourits
Danielle van Wensveen

GMR Resonans

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die alle scholen binnen Resonans aangaan. De leden van de GMR vindt u op de website van Resonans.