Visual

Ons aanbod

We kennen op school geen indeling in schooljaren (gebaseerd op leerstof). De ontwikkeling van de leerlingen is daarvoor te verschillend.

De groepen zijn ingedeeld op basis van leerroutes. De groepen bestaan uit zes tot acht leerlingen. Incidenteel kunnen er negen leerlingen in een groep zitten.

Instroom

Veel leerlingen van onze vso-afdeling komen vanuit de so-afdeling van de Witte Vogel. Soms is een andere vorm van onderwijs meer passend. In alle gevallen moet er bij de overgang naar het vso opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden.

Praktische kennis en vaardigheden

Het onderwijs aan leerlingen met meervoudige beperkingen is gericht op het realiseren van de kerndoelen zml/mb. Dat zijn de opgestelde richtlijnen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Die geven aan wat zeer moeilijk lerende of meervoudig beperkte leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Zij houden geen resultaatverplichting in voor alle leerlingen. In de praktijk blijkt dat niet alle leerlingen de gestelde kerndoelen kunnen behalen. De kerndoelen gebruiken we als bron voor ons onderwijsaanbod, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van praktische kennis en vaardigheden.

Uitstroommogelijkheden

Als leerlingen 16 tot 18 jaar zijn, begeleiden onze maatschappelijk werkende en onze stagecoördinator hen in het zoeken naar uitstroommogelijkheden. Vaak is dat een vorm van dagbesteding. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouders. Om tot een verantwoorde keuze te komen, doen leerlingen ervaringen op via interne en externe stages.

Wij begeleiden onze leerlingen in het hele proces van keuze, aanmelding en toelating tot de nieuwe instelling.

Organisatie van onze ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.